REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

KOBIETA Z KLASĄ

kobietazklasa.pl

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 2. Portal Internetowy Kobieta z klasą, udostępniany jest Użytkownikom przez Joanna Wenecka - Golik z siedzibą w Krakowie, ul. Trybuny Ludów 15, 30 -660 Kraków zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, zwany dalej Usługodawcą lub "Kobieta z klasą".
 3. Zasady działania Portalu Internetowego Kobieta z Klasą określają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach Portalu Internetowego Kobieta z Klasą prezentowane są treści o różnorodnej tematyce związane ze stylem życia, modą, urodą, podróżami oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Kobieta z klasą i/lub osób trzecich.
 5. Portal Kobieta z Klasą umożliwia użytkownikom korzystanie z usług elektronicznych w celach samoprezentacji oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.    
 6. Każdy Użytkownik Portalu Kobieta z Klasą przed podjęciem czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów Portalu, jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Kobieta z Klasą Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Portal Internetowy Kobieta z klasą obejmuje:
 8. Serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Portal we własnym imieniu, w domenie internetowej kobietazklasa.pl oraz jej subdomenach;
 9. Serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Kobieta z klasą we własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niż kobietazklasa.pl i jej subdomenach
 10. Użytkownicy portalu internetowego kobietazklasa.pl za pośrednictwem stosownych połączeń do stron internetowych osób trzecich, mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich. W sytuacjach opisanych w zdaniu poprzedzającym stosuje się regulaminy lub zasady określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, natomiast Usługodawca nie jest wówczas stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odrębne umowy.
 11. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w regulacjach szczególnych, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Kobieta z Klasą.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 13. Koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Portalu Kobieta z Klasą są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez Kobietę z Klasą z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Portalu Kobieta z Klasą. W związku z powyższym, Kobieta z Klasą zastrzega, że treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami. 

 II. DEFINICJE

 1. Portal Internetowy Kobieta z Klasą, Portal Kobieta z Klasą - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych Użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Usługodawcy i dostępna pod adresem www.kobietazklasa.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Kobieta z Klasą oraz Usług dostępnych w Portalu Kobieta z Klasą;
 3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Kobieta z Klasą serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Usługodawcy;
 4. Partner - każdy podmiot współpracujący z Kobieta z Klasą na podstawie stosownej umowy;
 5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Kobieta z Klasą, umożliwiające w szczególności:
 6. zapoznawanie się z materiałami o tematyce kobiecej przygotowanymi przez Kobieta z Klasą lub jej Partnerów,
 7. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
 8. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
 9. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
 10. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU KOBIETA Z KLASĄ

 1. W ramach Portalu Kobieta z Klasą, Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
 2. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w sposób umożliwiający dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Kobieta z Klasą lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
 3. dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;
 4. korzystać z Portalu Kobieta z Klasą w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z poszczególnymi Użytkownikami Portalu, umożliwiającymi wymianę poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.; 
 5. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Portalu Kobieta z Klasą odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 6. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w Portalu Kobieta z Klasą dochodzi, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu Kobieta z Klasą w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Kobieta z Klasą dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu Kobieta z Klasą.
 7. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Kobieta z Klasą jest bezpłatne, chyba że regulacje dotyczące konkretnej Usługi lub Serwisu stanowią inaczej.
 9. Portal Kobieta z Klasą kierowany jest głównie do osób pełnoletnich. Część treści udostępnianych na stronie internetowej Portalu Kobieta z Klasą zawiera ograniczenia wiekowe i wymaga od Użytkownika potwierdzenia osiągnięcia wymaganego wieku, tj. ukończenia 18 roku życia. Użytkownik zainteresowany zapoznaniem się ww. treściami obowiązany jest do zaakceptowania okienka pojawiającego się na stronie internetowej Portalu Kobieta z Klasą, potwierdzającego osiągnięcie pełnoletniości. Odmowa potwierdzenia wieku przez Użytkownika skutkuje przekierowaniem na stronę główną Portalu Kobieta z Klasą.
 10. Portal Kobieta z Klasą zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
 11. Portal Kobieta z Klasą umożliwia Użytkownikom publikowanie na stronie internetowej wszelkich treści związanych bezpośrednio z tematyką Portalu.
 12. Publikowane przez użytkowników Portalu Kobieta z Klasą treści będą każdorazowo weryfikowane przez Usługodawcę i następnie zamieszczane na stronie internetowej Portalu.
 13. Zamieszczając Materiały na stronie internetowej Portalu Kobieta z Klasą Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Kobieta z Klasą i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 14. Korzystanie z forów internetowych oraz czatu wymaga rejestracji Użytkownika w serwisie Portalu Kobieta z Klasą. Użytkownik obowiązany jest wówczas do podania loginu, hasła, adresu e-mail oraz daty urodzenia. Jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno konto.
 15. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z dalszego korzystania z usług Portalu Internetowego Kobieta z Klasą możliwe jest usunięcie założonego wcześniej konta. Takie działanie jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych Użytkownika, jak również wszelkich opublikowanych przez niego treści.    
 16. W ramach korzystania z Portalu Internetowego Kobieta z Klasą, zarejestrowani Użytkownicy Portalu mogą otrzymywać powiadomienia e-mail o publikacji na nowych artykułów, informacji lub postów (tzw. Newsletter). Skorzystanie przez Użytkownika z określonej w zdaniu poprzedzającym usługi jest możliwe po uzyskaniu przez Usługodawcę zgody zarejestrowanego Użytkownika.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do Portalu Kobieta z klasą oraz wszystkich jego elementów ( w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od Użytkowników i przez nich rozpowszechnianych, należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy w szczególności:
 3. utworów podlegających ochronie na gruncie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności utworów: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
 4. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
 5. znaków towarowych, wzorów przemysłowych, podlegających ochronie na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
 6. nazw domen internetowych;
 7. treści i usług podlegających ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.);
 8. treści i usług niewymienionych powyżej, podlegających ochronie na podstawie przepisów właściwych.  
 9. Prawa do utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz baz danych udostępnianych na stronie internetowej Portalu Kobieta z Klasą przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku udostępniania na stronie internetowej Portalu Kobieta z Klasą utworów, praw własności przemysłowej oraz baz danych, należących do osób trzecich, Usługodawca oświadcza, że prezentuje je na stronie internetowej Portalu na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 10. Korzystanie z Portalu Kobieta z Klasą przez Użytkownika nie oznacza nabycia praw do Portalu lub jego poszczególnych elementów, jak również uzyskania licencji, czy praw wyłącznych do utworów lub baz danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 11. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Kobieta z Klasą oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
 12. utrwalanie i zwielokrotnianie treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 13. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 14. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób innych niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 15. w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego i czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
 16. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 17. Modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Kobieta z Klasą lub jego części, jak również utworów zamieszczonych w Portalu Kobieta z Klasą lub ich części, uznawane jest za niedopuszczalne i stanowi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. To samo tyczy się pobierania zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PORTALU KOBIETA Z KLASĄ

1.  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Kobieta z Klasą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających skrajne lub radykalne postawy społeczne, a także treści głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej. 

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

 3. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na stronie internetowej Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

5.  Opublikowanie treści, o których mowa w ust. 1-3 powyżej skutkuje:

a) wezwaniem do zmiany lub usunięcia treści;

b) samodzielnym usunięciem takich treści z portalu przez Usługodawcę;

c) usunięciem konta Użytkownika przez Usługodawcę;

d) nałożeniem kary pieniężnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca  nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. Usługodawca może dokonać przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b) przyczynami niezależnymi od Usługodawca (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu Kobieta z Klasą oraz za informacje pochodzące od innych osób, w szczególności Użytkowników Portalu Kobieta z Klasą.

3. Użytkownicy Portalu Kobieta z Klasą korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Usługodawca, wyłącznie na własną odpowiedzialność;

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu Kobieta z Klasą przez inne osoby niż, w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych Użytkowników Portalu. Udostępnienie Użytkownikom Portalu Kobieta z Klasą możliwości zamieszczania i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzedzającym ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone w związku z korzystaniem przez Użytkowników Portalu Kobieta z Klasą korzyści.

6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu Kobieta z Klasą nieodpłatnie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Nie dotyczy to jednak odpowiedzialności Usługodawcy za własne działania lub zaniechania, jak również działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie zostaje wykonane, oraz osób, którym wykonanie zobowiązań powierzono. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają odpowiedzialności Usługodawcy, wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami lub uregulowaniami oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami od niego niezależnymi.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu Kobieta z Klasą za pośrednictwem sieci Internet.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) sposób, w jaki korzysta z Portalu Kobieta z Klasą i za wszelkie wynikłe z tego tytułu skutki;

b) materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Kobieta z Klasą przez Użytkownika;

c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Kobieta z Klasą, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika. 

12. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta, tj. loginu i hasła. 

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU KOBIETA Z KLASĄ

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu, to przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Edge. 

VIII. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Kobieta z Klasą Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Kobieta z Klasą. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Joanna Wenecka - Golik.  
 3. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Użytkownikom Portalu internetowego Kobieta z Klasą przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej jakości świadczonych przez Portal Kobieta z Klasą usług.

2.  Korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu Kobieta z Klasą należy kierować na adres Joanna Wenecka – Golik, ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres kontakt@kobietazklasa.pl.

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony o kolejne 14 dni roboczych, jeśli wymaga tego rozpoznanie reklamacji. W takim przypadku Usługodawca informuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji przed upływem siedmiodniowego okresu na rozpoznanie reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpoznanie, Usługodawca wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin (nie krótszy niż 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia) i zakres tego uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Wszelką korespondencję dotyczącą reklamacji kieruje się na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub adres e-mail.   

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Prawem właściwym dla rozpoznania sporów wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, lub Serwisów Portalu Kobieta z Klasą  jest prawo polskie.

2. Spory dotyczące świadczenia Usług powstałe pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

3.   Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko w przypadku zakończenia postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory poddane zostaną jurysdykcji sądów właściwych, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4.  Usługodawca zastrzega sobie prawo, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej Portalu Kobieta z Klasą. Zmiany stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Kobieta z Klasą.